Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organaUrad predsednika Republike Slovenije
Odgovorna uradna osebaNataša Kovač, generalna sekretarka
Datum prve objave kataloga09.12.2004
Datum zadnje spremembe02.06.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.up-rs.si/
Druge oblike katalogaInterno: Domino Lotus Notes – zbirka podatkov "Akti Urada PRS"
NaslovErjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana
Telefon01 478 12 09
Faks01 478 13 57
E-naslovgp.uprs@up-rs.si

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa
  V Uradu predsednika Republike Slovenije se zagotavlja izvrševanje zadev v zvezi z opravljanjem funkcije predsednika republike.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
  Urad ima dve notranji organizacijski enoti:
  1. Kabinet predsednika
  2. Generalni sekretariat, Nataša Kovač, generalna sekretarka
Organigram organa
.
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba
mag. Nataša Brenk,
pomočnica generalne sekretarke za pravne zadeve – vodja službe za splošne zadeve
Erjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana,
telefon: 01 478 12 09
telefax: 01 478 13 57
e-pošta: natasa.brenk@up-rs.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU
2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
  Urad predsednika republike ni predlagatelj predpisov.
2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov
Seznam strateških in programskih dokumentov
  -
2.e katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Seznam vrst uradnih postopkov
  Urad v upravnem delu svojih nalog vodi upravne postopke.
2.f Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc
  -
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
  Področje odlikovanj (Zakon o odlikovanjih RS)
  Urad vodi zbirko podatkov o predlaganih kandidatih za odlikovanja in odlikovanih
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.
 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Erjavčeva 17, Ljubljana, vsak delovnik po predhodni najavi.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
4. Stroškovnik
V stroškovniku so podane cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja.Stroškovnik je določen v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) 16., 17. in 18. člen (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941):
Za posredovanje informacij lahko Urad prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV). V teh primerih Urad zaračuna prosilcu materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za poštnino za pošiljanje po pošti.
Urad ne zaračuna stroškov za vpogled v dokumente, kadar ne gre za izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente, za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki, za telefonsko posredovanje informacij, za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
Za plačilo stroškov posredovanja izda Urad prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s cenikom. Urad določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.
Če urad ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov (z vključenim DDV), lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora Urad določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij Urad obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če polog presega dejanske materialne stroške, Urad prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača skladno s prejšnjim odstavkom.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja
--
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
--


Povezava do portala odprtih podatkov Slovenije OPSI (https://podatki.gov.si/)

Metapodatkovni opis javnih evidenc in informatiziranih zbirk Urad predsednika Republike Slovenije

Zbirka podatkov o predlaganih za odlikovanja in evidenca odlikovanih oseb

1. Naziv institucije
  Urad predsednika Republike Slovenije
2. Naziv zbirke podatkov
  Zbirka podatkov o predlaganih za odlikovanja in evidenca odlikovanih oseb
3. Področje (šifrant)
  prebivalstvo in družba
4. Opis vsebine
  Zbirka podatkov o predlaganih za odlikovanja in odlikovanih s podatki predpisanimi v zakonu.
5. Pravne podlage
  Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl) Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo
6. Ključne besede (Eurovoc SLO)
  odlikovanja RS
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo
  Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant)
  Spletna objava odlikovancev in izrek
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo
  /
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo
  /
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov
  /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)
13. Datum nastanka
  9.7.2005
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant)
  dnevno
15. Oblika zapisa
  Lotus Notes
16. Jezik zapisa
  slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave
  Ni povezave
18. Odgovorna oseba
  Urad predsednika Republike Slovenije, mag. Nataša Brenk, pomočnica generalne sekretarke za pravne zadeve – vodja