Predsednik republike podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva

Ljubljana, 20. 4. 2015 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor je danes, ob obeležitvi dneva prostovoljstva mladih podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2014. Priznanja so prejeli Barbara Lužar, Zveza tabornikov Slovenije, Rok Križan, Drago Burjan in Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza. Nagrado za življenjsko delo Republike Slovenije na področju prostovoljstva pa je prejel Vinko Hostar.

Prejemnik nagrade za življenjsko delo Republike Slovenije na področju prostovoljstva Vinko Hostar se je v zahvalnem govoru najprej zahvalil vsem prostovoljcem, brez katerih ne bi bilo prostovoljskih aktivnosti. »Samo s sodelovanjem lahko dosežemo vidne rezultate. Delam z mladimi in svojo vlogo vidim v tem, da jih navdihujem in ustvarjam pogoje, da lahko razvijajo svoje prostovoljsko delo. To je moja vizija,« je dejal gospod Hostar in se zahvalil vsem sodelavcem za odlično sodelovanje v preteklih letih.

Prejemnica priznanja za vzpostavitev medgeneracijskega centra v Žalcu dr. Barbara Lužar je dejala, da je samo prvi kamenček v mozaiku dobrih del, saj brez podpore vseh sodelujočih ne bi prišlo do uresničitve tega projekta. Zveza tabornikov Slovenije je prejela priznanje za izjemne dosežke na področju civilne zaščite. V lanskem letu so se nemudoma odzvali na potrebe občanov v času katastrofalnega žledoloma, nato pa s projektom »Obnovimo slovenske gozdove« na sedemnajstih lokacijah po Sloveniji posadili 28.000 sadik. Rok Križan je prejel priznanje za delo na področju integracije ogroženih družbenih skupin in širjenja prostovoljstva med mladimi v srednji šoli, ki prostovoljstvo dojema kot način življenja. Priznanje Dragu Burjaku za dolgoletno delo na področju prostovoljskega gasilstva in civilne zaščite je v njegovem imenu prevzela mag. Romana Lesjak, županja Črne na Koroškem, predlagateljica. Iz rok predsednika republike pa je priznanje za vzpostavitev vseslovenskega medgeneracijskega projekta Simbioza prevzela Ana Pleško, vodja projekta, ki je v lanskem letu preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja vključil več kot 35.000 oseb.

Pred podelitvijo nagrade in priznanj za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva je predsednik republike Mateju Markoviču, prejemniku priznanja za prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti za leto 2013, izročil častno pokroviteljstvo nad projektom "Slovenija v gibanju".

Predsednik republike podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva
Foto: Daniel Novakovič / STA

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva za življenjsko delo podeljuje Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2014 g. Vinku Hostarju:

Nagrada se g. Hostarju podeljuje kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Obrazložitev:
Vinko Hostar, ravnatelj OŠ Senovo, od leta 2011 predseduje prostovoljski organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško, ki je pod njegovim vodenjem prejela status humanitarne organizacije in s tem še povečala svoje delovanje na socialnem področju. V Zvezi prijateljev mladine Krško je Vinko Hostar uspel realizirati dolgoletna prizadevanja organizacije, da ZPM pridobi ustrezne prostore za izvajanje programov. Pod njegovim vodstvom je bil v Krškem ustanovljen Dnevni center, ob tem pa vodi program obnove Otroškega naselja na Lošinju. Je pobudnik oživitve delovanje skupine TOM telefona v Krškem in je njen aktiven član.
Vinko Hrastar se prostovoljsko udejstvuje že od leta 1987, obseg njegovih prostovoljskih ur pa vsako leto narašča.
S svojim nesebičnim delovanjem, odnosi in vodenjem organizacije uživa med zaposlenimi in prostovoljci velik ugled, tako v številnih društvih kot tudi med prebivalci v okolju, kjer živi in dela.
Na področju Posavja je Vinko Hostar uspel povezati strokovne potenciale v prostovoljstvu vseh generacij tudi v Delavskem kulturnem društvu Senovo, Turističnem društvu Senovo, Gasilskem društvu Spodnja Pohanca, v katerem deluje kot član Upravnega odbora in operativne enote.
Poleg navedenega, je Vinko Hostar član upravnega odbora Društva Združenje ravnateljev Slovenije, predsednik Sveta staršev in član Sveta zavoda Gimnazije Brežice.

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva podeljuje priznanje ga. Barbari Lužar. Priznanje se ga. Lužar podeljuje za vzpostavitev medgeneracijskega centra v Žalcu.

Obrazložitev:
Barbara Lužar je prostovoljka že vrsto let.
V letu 2012 je kot prostovoljka začela intenzivno delati na vzpostavitvi medgeneracijskega skupnostnega centra v Žalcu. Prepoznala je potrebe lokalnih prebivalcev in videla v vzpostavitvi medgeneracijskega skupnostnega centra priložnost za bolj povezano skupnost. Barbara je spodbudila k sodelovanju občino, povezala različne organizacije in motivirala ljudi iz socialno ranljivih skupin k udeležbi. Z entuziazmom, znanjem in predanostjo je odločilno prispevala k temu, da v Žalcu že drugo leto deluje Hiša Sadeži družbe, danes v programu sodeluje že 46 aktivnih prostovoljcev. Z njeno pomočjo je medgeneracijski center v Žalcu postal središčna točka za druženje različnih generacij in socialno izključenih skupin, povezovanje prostovoljskih organizacij in obenem center za promocijo prostovoljstva.
Z vzpostavitvijo centra, ki se je uradno odprl februarja 2014, sta se odprli dve delovni mesti, v letu 2014 pa se je v center vključilo 3242 ljudi.

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva podeljuje priznanje Zvezi tabornikov Slovenije. Priznanje se Zvezi tabornikov Slovenije podeljuje za izjemne dosežke v letu 2014 na področju civilne zaščite.
  Obrazložitev:
  Zveza tabornikov Slovenije deluje že 64 leto, njihovo poslanstvo skladen razvoj otrok in mladostnikov izvajajo prostovoljci, ki povprečno leto opravijo 850.000 ur.
  V letu 2014 pa so se aktivno odzvali ob naravnih nesrečah. Po katastrofalnem žledolomu februarja 2014 je Zveza tabornikov Slovenije, na pobudo postojnskih tabornikov, vzpostavila krizni center v Postojni. 342 prostovoljcev je pomagalo prizadetim prebivalcem s pripravo toplih obrokov, paketov s hrano, možnostjo toplega prostora ter deljenjem informacij.
  Skupaj z Zavodom za gozdove RS so v letu 2014 pričeli izvajati projekt »Obnovimo slovenske gozdove«, v katerem je 950 tabornikov in prostovoljcev na sedemnajstih lokacijah posadilo 28.000 preko donacij pridobljenih sadik.

  Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva podeljuje priznanje g. Roku Križanu. Priznanje se podeljuje za delo na področju integracije ogroženih družbenih skupin.

  Obrazložitev:
  Rok Križan je bil v zadnjih letih izjemno aktiven v projektih, v katerih se je izkazala pomoč osebi z mišično distrofijo, integraciji ogroženih družbenih skupin, pomoči osebi v domu upokojencev, pomoči posameznikom pri vključevanju v družbo, nudenju različne učne pomoči in skrbi za slabovidno osebo iz njegovega okolja.
  Svojo veliko vlogo je Rok Križan kot prostovoljec izvajal pri Društvu distrofikov Slovenije, kjer je prisoten vse od leta 2009 do danes. V okviru društva se je vključeval v različne projekte te organizacije.
  Rok Križan ob navedenem humanitarnem delu sodeluje pri promociji prostovoljstva in širi idejo prostovoljstva med mladimi v srednji šoli.

  Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva podeljuje priznanje g. Dragu Burjaku. Priznanje se podeljuje za dolgoletno delo na področju prostovoljskega gasilstva in civilne zaščite.
  Obrazložitev:
  Drago Burjak deluje v prostovoljnem gasilskem društvu preko 57 let in v vseh teh letih je opravil več kot 68.400 prostovoljskih ur, namenjenih reševanju oseb ob požarih, poplavah, neurjih in podobnih okoliščinah. Ob tem se je nesebično razdajal za človeško pomoč prizadetim osebam tudi samo s tem, da se je z ljudmi pogovarjal, jih bodril in jim tako vlival upanje.
  V želji po čimboljšim delovanjem si je svoje znanje prizadeval nenehno izpopolnjevati. Opravil je več tečajev in seminarjev. V društvu in gasilski zvezi je opravljal najrazličnejše operativne in organizacijske funkcije. Od leta 1998 je član regijskega sveta in poveljstva, v tem času je bil tri leta podpredsednik in tri leta predsednik.
  Drago Burjak prostovoljno deluje tudi v čebelarskem društvu in v lovski družini.

  Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva podeljuje priznanje Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza, Genesis Ljubljana. Priznanje se podeljuje za vzpostavitev vseslovenskega projekta Simbioza.

  Obrazložitev:
  Simbioza je vseslovenski projekt, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, prostovoljstvu, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Zavod za medgeneracijsko sodelovanje je v letu 2014 preko prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja uspel povezati celotno Slovenijo že četrto leto in v projekt vključil več kot 35.000 oseb. Tri leta je več kot 9000 mladih prostovoljcev učilo starejše občane uporabe računalnika na več kot tristo lokacijah. V preteklem letu pa je Simbioza povezovala Slovenijo z gibanjem in v tej akciji aktivirala preko 10.000 udeležencev.
  Simbioza je tako prerasla okvire računalniških delavnic in tako postala trajnostni projekt s poudarki na področju medgeneracijskega sodelovanja ravno preko prostovoljstva.

  Predsednik republike podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva
  Foto: Daniel Novakovič / STA