Predsednik republike vročil državno odlikovanje Računskemu sodišču Republike Slovenije

Ljubljana, 4. 7. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državno odlikovanje red za zasluge Računskemu sodišču Republike Slovenije ob 25-letnici delovanja in uspešnega izpolnjevanja poslanstva neodvisnega, učinkovitega in odgovornega nadzora nad porabo javnih sredstev.

V imenu Računskega sodišča je državno odlikovanje red za zasluge sprejel predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel.

Predsednik republike vročil državno odlikovanje Računskemu sodišču Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA

Utemeljitev:

Ob 25-letnici delovanja in uspešnega izpolnjevanja poslanstva neodvisnega, učinkovitega in odgovornega nadzora nad porabo javnih sredstev prejme Računsko sodišče red za zasluge.

28. julija 1994 je bil izdan ukaz o razglasitvi Zakona o računskem sodišču, ki temelji na načelih najvišjega nadzora porabe javnega denarja, to so neodvisnost, objektivnost in učinkovitost. Dobili smo z ustavo opredeljeni neodvisni državni organ, ki je povsem samostojen in ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej oblasti, ne v zakonodajno ne v izvršilno in tudi ne v sodno. Od zapisanega v ustavi in zakonu pa do uresničitve tega pomembnega poslanstva je 25 let trdega dela, neomajne vztrajnosti, pokončne drže in strokovnih prizadevanj številnih revizorjev ter njihove predanosti vrednotam pravičnosti in objektivnosti. Danes je Računsko sodišče Republike Slovenije institucija z visoko stopnjo integritete in zavidanja vrednim ugledom doma in v tujini.

Za demokratičnost države in krepitev zaupanja ljudi v delo državnih in javnih ustanov sta ključnega pomena utrjevanje neodvisnosti mehanizmov in institucij, ki nadzorujejo porabo javnih sredstev ter hkratno zagotavljanje čim večje transparentnosti in javnosti njihovega delovanja. V 25 letih je Računsko sodišče Republike Slovenije s celostnim pristopom, razdelanimi merili in standardi ter uspešnim prilagajanjem številnim spremembam bistveno prispevalo k zavedanju vseh nas o pomenu uspešnega, učinkovitega ter gospodarnega vlaganja in upravljanja sredstev davkoplačevalcev. Postalo je javno prepoznavni varuh zakonitih praks in javnega interesa na področju finančne kulture.

Ugled in spoštovanje si je pridobilo z uspešnim spoprijemanjem z izzivi spreminjajočih družbenih in ekonomskih razmer, obravnavanjem zahtevnih javnofinančnih situacij, pravočasnim usmerjanjem v strateška vprašanja, z izvajanjem pomembne svetovalne vloge in upoštevanjem mednarodno sprejetih standardov.

Računsko sodišče Republike Slovenije je uspešno opravljalo svojo vlogo ob vseh pomembnih razvojnih prelomnicah v državi, od vzpostavitve samostojnega sistema javnih financ in institucij, gospodarske in finančne krize do demografskih izzivov, napredka v mobilnosti ter zavedanja o pomenu varstva okolja in zdravja ljudi. V 25 letih je računsko sodišče izdalo več kot dva tisoč konkretnih revizijskih poročil in skoraj ni področja javne porabe, ki ga v tem času ne bi obravnavalo. Poseben poudarek je bil ves čas na revizijah, v katerih so dosledno upoštevana načela trajnostnega razvoja, in na številnih aktualnih družbenih potrebah. Pomembni sestavni del revizij so tudi priporočila za spremembe sistemskih rešitev, ki so podlaga za boljšo prakso v prihodnje. Vizijo o čim učinkovitejši in smotrni porabi javnega denarja v prihodnje Računsko sodišče Republike Slovenije uresničuje tudi s svojo svetovalno vlogo.

Računsko sodišče je v zadnjih letih postalo vrhunska mednarodno uveljavljena revizijska institucija. Zaradi svoje pomembne vloge na področju revidiranja vsebin ključnih družbenih, okoljskih in drugih svetovnih izzivov prejema vse več pobud za prenos pozitivnih izkušenj in znanja v okviru mednarodnih organizacij vrhovnih revizijskih institucij.

V četrt stoletja uspešnega dela Računskega sodišča Republike Slovenije je vtkanih nešteto ur predanega dela, vztrajnosti, strokovnosti, pokončnega upiranja različnim pritiskom z doslednim spoštovanjem neodvisnosti, pravočasnega odzivanja na izzive časa ter modrega presojanja glede prihodnjih potreb pri krepitvi javne odgovornosti v Republiki Sloveniji. Za dosledno in uspešno uveljavljanje neodvisnosti, objektivnosti, učinkovitosti in pravičnosti pri nadzoru nad ravnanjem z javnim denarjem država in državljani izrekamo Računskemu sodišču Republike Slovenije hvaležnost v prepričanju, da bo to poslanstvo in nenehno poglabljanje strokovne odgovornosti zagotavljalo tudi v prihodnje.

Predsednik republike vročil državno odlikovanje Računskemu sodišču Republike Slovenije
Foto: Nebojša Tejić/STA