Končan javni poziv predsednika republike za namestnika predsednika KPK

Ljubljana, 4. 3. 2019 | sporočila za javnost

Na javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki se je iztekel v petek, 1. marca 2019, se je prijavila ga. Helena Miklavec. Kandidatura bo posredovana izbirni komisiji za izbiro primernih kandidatov za namestnika predsednika KPK.

Članice in člani izbirne komisije v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so:

1.DRŽAVNI ZBOR RS: Ivan Hršak,
2. VLADA RS: izr. prof. dr. Benjamin Flander,
3. SODNI SVET RS: mag. Jana Petrič,
4. URADNIŠKI SVET: mag. Helena Kamnar,
5. CNVOS: Dr. Erik Brecelj,

Prva seja izbirne komisije bo sklicana najpozneje v 7 dneh po zaključku javnega poziva. Izbirna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljene kandidatke in ocenila njeno primernost ter najpozneje v 30 dneh predsedniku republike posredovala svoje poročilo. V tem delu izbirna komisija v celoti in samostojno vodi postopek izbire. Predsednik republike imenuje novega namestnika komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.

Predsednik republike je pri imenovanju namestnika predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija. Predsednik Pahor je večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten.

Novi namestnik predsednika KPK bo imenovan za 5-letni mandat.

Namestnik predsednika KPK mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pred imenovanjem je predvidena javna predstavitev kandidatke oziroma kandidata za namestnika predsednika KPK.