Izjava v zvezi s predlogi sklepov državnega zbora ob sprejemanju poročila preiskovalne komisije o investiciji v blok TEŠ 6

Ljubljana, 10. 4. 2018 | sporočila za javnost

V zvezi s predlogi sklepov državnega zbora ob sprejemanju poročila preiskovalne komisije o investiciji v blok TEŠ 6, podaja bivši predsednik vlade in sedanji predsednik republike izjavo za javnost:


P O V Z E T E K

Sklep o politični odgovornosti ne ustreza ugotovitvam v poročilu.

Vrednost investicije je že v letu 2007 znašala več kot 1 milijardo EUR. Po koncu mandata vlade Boruta Pahorja je znašala približno 230 milijonov več. Večina podražitev izhaja iz določil pogodbe, ki je bila podpisana leta 2008, pol leta pred nastopom vlade Boruta Pahorja.

Projekt TEŠ 6 se ni začel in se ni končal v času vlade, ki jo je vodil Borut Pahor. V tistem času je vlada Boruta Pahorja celo naložila HSE preverjanje odškodninske odgovornosti.

Vlada Boruta Pahorja ni krivec, da TEŠ 6 ni bil izveden po Zakonu o javnih naročilih. Vlada Boruta Pahorja je leta 2011 celo sprejela sklep, s katerim je naložila, da mora TEŠ spoštovati Zakon o javnem naročanju.


I.

Sklep o ugotovitvi politične odgovornosti ni utemeljen v ugotovitvah in dejstvih, ki so navedeni v sicer skrbno pripravljenem poročilu.


1. Vsa pogajanja o pogodbah v zvezi s projektom TEŠ 6 v letih 2009 do 2011 so vodili in nadzirali organi upravljanja TEŠ.
Vlada Boruta Pahorja ni bila vključena v nobena pogajanja ali usklajevanja z Alstomom, niti ni bila vključena v pripravo in sprejem drugih pogodb, vezanih na investicijo.

2. Projekt TEŠ 6 se ni niti začel niti končal v času Pahorjeve vlade. Vlada Boruta Pahorja ni dala soglasja na izdajo garancije za najem kredita, vse dokler ne bi bila investicija v okvirih, ki so zagotavljali njeno rentabilnost.

       V letih 2007 in 2008, torej pred nastopom vlade Boruta Pahorja, je bilo izvedenih več pomembnih dejanj, ki dokazujejo, da se je investicija v resnici začela pred letom 2009. Iz poročila (str. 361, 362, 366) sledi, da je bila v letu 2007 podpisana pogodba z EIB za kredit v višini 350 mio EUR s soglasjem vlade, opravljeno je bilo plačilo rezervacije za GTO v višini 25 mio EUR, sprejeta je bila novelacija investicijskega programa, ki je določila novo vrednost investicije v višini 1.070 tisoč EUR.
       V letu 2008 je nadzorni svet HSE sprejel sklep, da bo HSE prevzel morebitne obveznosti iz naslova investicije TEŠ 6, izdal je soglasje za starševsko garancijo, ponovno dokapitaliziral TEŠ, TEŠ pa je podpisal pogodbo z Alstomom. (glej poročilo na strani 452 in 453).

     3.
     Iz samega poročila preiskovalne komisije izhaja, da je vrednost investicije jeseni leta 2007, pred podpisom pogodbe z Alstomom, znašala 1.071 tisoč EUR. Avgusta leta 2011, ob koncu mandata Pahorjeve vlade, je znašala 1.302 tisoč EUR. To je dobrih 20 % več kot ob podpisu pogodbe. Večina podražitev izhaja iz določil pogodbe, podpisane junija 2008, torej pol leta pred pričetkom mandata vlade Boruta Pahorja, na kar opozarjajo tudi poročila v zvezi s to investicijo, ki jih je izdelal HSE. (glej poročilo na strani 454).


     II.

     Iz poročila jasno izhaja, da vlada Boruta Pahorja ni krivec, da TEŠ 6 ni bil izveden po Zakonu o javnih naročilih (glej poročilo na strani 287). Uredbo, ki naj bi vsebovala spisek naročnikov tudi za področje energetike, je sprejela vlada pred mandatom vlade Boruta Pahorja, in iz spiska zavezancev izvzela TEŠ. Iz poročila izhaja, da za spoštovanje zakona ni odločujoč spisek zavezancev v Uredbi, ampak zakon oziroma Direktiva 2004/17/ES, ki ju je kršil investitor in ne vlada. Leta 2011 je vlada Boruta Pahorja sprejela sklep, ki je določal, da mora TEŠ spoštovati zakon o javnem naročanju za vsa naročila, vezana na investicijo TEŠ 6.     III.

     1. Drugi sklep preiskovalne komisije DZ glede TEŠ 6 je skoraj identičen sklepu vlade iz leta 2010. V zvezi s projektom TEŠ 6 je vlada v letu 2010 naložila HSE-ju preverjanje odškodninske odgovornosti: »Vlada RS je, kot skupščina HSE, naložila poslovodstvu HSE, da ugotovi ali je bil projekt izgradnje nadomestnega bloka TEŠ 6 voden s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, ugotovi elemente morebitne odgovornosti poslovodstva za načrtovanje in izvedbo tega projekta ter na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepa.« (sklep vlade št. 36000-2/2010/39 z dne 16.6.2010)

     2. Določeni postopki, tako odškodninski kot tudi kazenski, proti nekaterim odgovornim za izvajanje investicije TEŠ 6, danes, osem let kasneje, še vedno potekajo. Politične odgovornosti za nedopustno počasen potek teh odškodninskih in kazenskih postopkov, ki po skoraj desetih letih od sklenitve glavne pogodbe v zvezi s TEŠ 6, še vedno nimajo epiloga, ne more prevzemati vlada, ki je svoj mandat končala v jeseni leta 2011.     IV.

     Ugotovitve končnega poročila preiskovalne komisije potemtakem ne utemeljujejo tretjega sklepa komisije, po katerem je celotna politična odgovornost naložena vladi Boruta Pahorja, ki je s polnimi pooblastili delovala v obdobju od konca leta 2008 do jeseni leta 2011. Iz poročila namreč izhaja:

     Investicije ni vodila in izvajala vlada ali ministrstvo, pač pa družba TEŠ, ki je v lasti HSE in le posredno v državni lasti. Po Zakonu o gospodarskih družbah je jasno določena odgovornost za vodenje in izvajanje investicij. Tako kazenska kot tudi odškodninska odgovornost je na strani članov uprav za izvajanje in nadzornih svetov za nadzor nad posameznimi investicijami. Pravila korporativnega upravljanja državi kot posrednemu lastniku TEŠ ne dovoljujejo poseganje v vodenje poslovne politike.